Lập gia đình nhiều năm mà hoàn cảnh cứ thiếu trước hụt sauanh Trung quyết theo ghe ra biển một chuyến không ngời chuyến ra biển này lại chuyến…

Bình luận