Không có nghề nghiệp ổn định chị Nguyễn Thị Dúng đành chọn công việc làm thuê làm mướn dãi nắm dầm mưa ...
Bình luận